शुद्ध अशुद्ध वर्तनी

शुद्ध अशुद्ध वर्तनी – विभिन्न परीक्षाओं में शुद्ध अशुद्ध वर्तनी से सम्बंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इस लेख में शुद्ध अशुद्ध शब्दों की सूची हिंदी वर्णमाला के क्रम में दी गयी है। इन शब्दों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। जिससे परीक्षा में इन प्रश्नों को लेकर कोई गलती न हो।

शब्दों की शुद्ध अशुद्ध वर्तनी

शुद्धअशुद्धशुद्धअशुद्ध
अर्पणअरपनअनभिज्ञअनभिग्य
आहारअहारअस्वीकारअश्वीकार
अपराह्नअपरान्हअभिषेकअभिसेक
अनुगृहीतअनुग्रहीतअधीनआधीन
अंतःकथाअंतर्कथाअनधिकारअनाधिकार
अनुसरणअनुशरणआशीर्वादआर्शीवाद
अमावस्याअमावश्याअपह्नुतिअपन्हुति
अध्ययनअध्यनआर्द्रआद्र
आतिथेयआतिथेआकांक्षाअकांक्षा
अट्टालिकाआट्टालिकाआधिक्यआधिक्यता
आवश्यकअवश्यकआच्छादनआक्षादन
आध्यात्मिकअध्यात्मिकआजीविकाअजीविका
अद्वितीयअदितीयआमिषअमिस
आराधनाअराधनाआशाआसा
आषाढ़असाढ़श्मशानश्यमशान
उज्ज्वलउज्जवलउल्लंघनउलंघन
उत्पातउतपातउन्नतिउन्नती
उन्मीलितउन्मिलितऊपरउपर
ऐक्यऐक्यताऐश्वर्यएश्वर्य
कुंअरकुंवरकौशल्याकौसल्या
कृतकृत्यकृत्यकृत्यकृतघ्नकृतघ्नी
करोड़करोडकेन्द्रीकरणकेन्द्रीयकरण
क्यारीकियारीकृपाक्रिपा
कीर्तिकीर्तीकृपयाकृप्या
कवयित्रीकवियित्रीकालिदासकालीदास
कर्त्तव्य-पालनकर्त्तव्यपालनईर्ष्याईर्षा
गायकीगायिकीगृहणीग्रहणी
गायेंगौवेंगरुड़गरुण
गरिष्ठगरिष्टगृहस्थग्रहस्थ
गर्मीगरमीचंचलचन्चल
क्षत्रियक्षत्रीतक्षमाछमा
क्षेमछेमज्योत्स्नाज्योत्सना
जामाताजमाताजागृतिजाग्रति
जगज्जननीजगत जननीतालाबतलाब
त्याज्यत्यज्यतरुच्छायातरुछाया
तात्कालिकतत्कालिकत्रिकालतृकाल
तलाशीतलासीत्रिगुणत्रगुन
तिलांजलितिलांजलीदरिद्रतादारिद्रता
दाँतदांतदेशनिकालादेश-निकाला
दयालुदयालूदुरवस्थादुरावस्था
द्रष्टव्यदृष्टव्यदृश्यदृष्य
दोषदोशदृगद्रग
धनुषधनुशनिवारणनिवारन
निर्वाणनिरवाननिश्चेष्टनिश्चेष्ठ
नारायणनरायननवाबनबाब
निरपराधनिरापराधनाराजनराज
नारीनारिनिरोगनिरोग्य
पतितपतीतपुष्पावलीपुष्पावलि
प्रेयसीप्रेयसिप्रदर्शनीप्रदर्शिनी
प्रतिज्ञाप्रतीज्ञाप्रसन्नप्रशन्न
पुरस्कारपुरुस्कारपोषकपोसक
पद्मिनीपदमिनीपरिच्छेदपरिछेद
पृष्ठपृष्टपयःपानपयापन
पितृभक्तिपिताभक्तिपैतृकपैत्रिक
पौरुषपौरुशपरिषदपरिसद
पुल्लिंगपुलिंगपिशाचीपिशाचिनी
प्रादेशिकप्रदेशिकप्राप्तिप्राप्ती
प्रामाणिकप्रमाणिकप्रणामप्रनाम
प्रज्वलितप्रज्ज्वलितप्रतिच्छायाप्रतिछाया
प्रशंसाप्रसंसावृक्षबृक्ष
विराजमानविराज्यमानवाल्मीकिवाल्मीकी
विरहिणीविरहणीवाहिनीवाहनी
विधिविधीव्याप्तव्यापित
बहुलताबहुल्यताविश्लेषणविस्लेषण
बहिष्कारबाहिष्कारविशेषविशेस
भस्मीभूतभस्मिभूतभवसागरभौसागर
माहात्म्यमहात्ममृत्युञ्जयमृत्युन्जय
माननीयमान्यनीयमनोज्ञमनोग्य
मेहनतमेनहतमंत्रिमंडलमंत्रीमंडल
मिट्टीमट्टीमहायज्ञमहाज्ञ
योद्धायोधायशयस
यशोलाभयशलाभयशस्वीयसस्वी
राजनीतिकराजनैतिकराजगणराजागण
ऋतुऋतूराजर्षिराजऋषि
ऋणरिणविरहिणीविरहणी
विस्मृतविसमृतविदेहवीदेह
विकासविकाशविषमविसम
वेशवेषव्यावहारिकव्यवहारिक
शिरःपीड़ाशिरोपीड़ाशशिशशी
शताब्दीशताब्दिशान्तिमयशांतमय
साप्ताहिकसप्ताहिकसंन्याससन्यास
स्वास्थ्यस्वस्थसाम्यसाम्यता
सम्मुखसन्मुखसंगृहीतसंग्रहीत
सर्वस्वसर्वश्वहतबुद्धिहतोबुद्धि
हिरण्यकशिपुहिरण्यकश्यपऋषिकेशऋषीकेश
स्थितिस्थितीसत्वगुणसतीगुण
समीक्षासमिक्षास्थायीस्थाई
सहिष्णुसहीष्णुसंवादसम्वाद
सुन्दरतासौंदर्यतासंवारनासवारना
साम्राज्यसम्राज्यसौजन्यसौजन्यता
स्वावलम्बनस्वालम्बनसम्मानसन्मान
युधिष्ठिरयुधिष्ठरद्वारकाद्वारिका
तदनन्तरतदान्तरब्रजबृज
विशिष्टविशिष्ठनिष्कपटनिष्कपटी
निरपराधनिरपराधीऊर्ध्वउर्ध्व
गृहीतग्रहीतप्रथापृथा
द्रष्टादृष्टाजाग्रतजागृत
अनूदितअनुदितशुश्रुषासुश्रूषा
एषणाऐषणाऐकान्तिकएकांतिक
अन्त्याक्षरीअंताक्षरीपारलौकिकपरलौकिक
मालिनमालनअहल्याअहिल्या
नीरसतानिरसतासंग्रहीतसंगृहीत
निर्दयनिर्दयीअनुग्रहअनुगृह
अनधिकृतअनाधिकृतभागीरथीभगीरथ
आजीविकाअजीविकाकुमुदिनीकुमुदनी
पटाक्षेपपटाच्छेपसौन्दर्यसौंदर्यत्व
आह्वानआहवानअसाम्यअसाम्यता
उच्छृंखलाउश्रृंखलायथेष्टयथेष्ठ
बहिरंगवाहिरंगसृजनसर्जन
गरिष्ठगरिष्टअन्तर्धानअंतर्ध्यान
परिच्छेदपरिछेदतन्मयतत्मय
परमौषधिपरमोषधिमनःकामनामनोकामना
यशोलाभयशलाभरीत्यनुसाररीत्यानुसार
उद्विग्नउदिग्नअधोगतिअधगति
नदीशनदेशदिग्जालदिगजाल
पुनरभिनयपुनराभिनयमनःकष्टमनोकष्ट
इतःपूर्वइतिपूर्वनिरुपमनिरोपम
अक्षौहिणीअक्षोहिणीमतैक्यमतेक्य
सद्गतिसत्गतिस्वयंवरस्वयम्वर
अत्युक्तिअत्योक्तिमनोज्ञमनज्ञ
जगन्नाथजगतनाथमनोहरमनहर
दुस्तरदुष्तरदिवरात्रदिवारात्रि
दुरात्मगणदुरात्मागणसानन्दसानन्दित
गुणिगणगुणीगणभ्रातृगणभ्रातागण
योगिवरयोगीवरसत्वगणसतोगण
प्राणिवृंदप्रणीवृन्दमंत्रिवरमंत्रीवर
सलज्जसलज्जितअहिर्निशअहर्निश
सशंकसशंकितआत्मपुरुषआत्मापुरुष
चारुताचारुताईअनभलअभल
द्विवार्षिकद्वैवार्षिकप्रफुल्लप्रफुल्लित
ज्ञानवानज्ञानमानआग्नेयअग्नेय
अनावासिकअनवासिकआनुषंगिकअनुषांगिक
भुजंगीभुजंगिनीकृशांगीकृशांगिनी
प्रेयसीप्रेयसिसुलोचनासुलोचनी
कोमलांगीकोमलांगिनीचातकीचातकनी
अकस्मात्अकस्मातराजन्राजन
सतत्सततविद्वान्विद्वान
शृंगारसिंगारकेंद्रीयकेंद्रिय
इकट्ठाइकठ्ठाइच्छाईच्छा
इंग्लैंडइंगलेंडइंजेक्शनइंजैक्शन
ईजादइजादईसाईइसाई
ईमानदारीइमानदारीउद्घाटनउदघाटन
उद्यतउद्दतउनतीसउन्तीस
उपलक्ष्यउपलक्षऊहापोहउहापोह
ऊधमउधमएकत्रएकत्रित
एहसासअहसासएहतियातऐहतियात
ऐक्टएक्टऐच्छिकएच्छिक
ऐंकरएंकरकालिदासकालीदास
कोटिकोटीक़ूवतकूबत
कीजिएकरियेक्योंकिक्योकी
कागज़ातकागजातोंकसौटीकसोटी
कैबिनेटकेबिनेटकारागृहकाराग्रह
झोंकाझोकाझोंपड़ीझोपड़ी
टेलीविजनटेलिविजनटिप्पणीटिपण्णी
ड्राइवरड्राईवरताबूतताबुत
तूफ़ानतुफानतत्त्वतत्व
तात्कालिकतत्कालिकतृतीयत्रितीय
त्रिकालदर्शीतृकालदर्शीतत्त्वावधानतत्वाधान
तिनतरफातीनतफरातबीयततबियत
तिथितिथीत्यौरीत्योरी
त्योहारत्यौहारतिलिस्मतिलस्म
तुष्टीकरणतुष्टिकरणथर्माकोलथरमाकोल
थीसीसथीसिसदरियाईदरियायी
द्वंद्वद्वन्ददंपति/दंपतीदंपत्ति
दीपावलीदिवालीदयालुदयालू
दायित्वदायित्त्वदुरवस्थादुरावस्था
दुरुपयोगदुरूपयोगपरिप्रेक्ष्यपरिपेक्ष्य
पुनर्वासपुर्नवासपड़ोसपड़ौस
प्रदर्शनप्रर्दशनप्रदर्शनीप्रदर्शिनी
पुनर्जन्मपुर्नजन्मफुटफिट
फ़जूलबेफ़ज़ूलबाबतबावत
बीमारबिमारबरदाश्तबर्दाश्त/बर्दास्त
बादामबदामब्राह्मणब्रह्मण
बजायबजाएबहूबहु
बाज़ारबजारबांग्लाबंगला
बाक़ायदाबकायदाबिस्वाबिसवा
बल्बबल्वबीवीबीबी
बेचनाबेंचनाभगवत्प्रेमभागवत्प्रेम
भुखमरीभूखमरीभौंकभोंक
भास्करभाष्करभेड़भेंड़
महत्त्वमहत्वमालूममालुम
शांतिशान्तीशिशुशिशू
शशिकांतशशीकांतशंभुशंभू
श्मशानशमशानशिविरसिविर
शांतिमयशांतमयशय्याशैया
श्रीमतीश्रीमतिषड्यंत्रषड़यंत्र
स्थितिस्थितीस्थायीस्थाई
सुमेरुसुमेरूसंवर्धन/संवर्द्धनसंवर्दन
सूचीसूचिसामानसमान
संपत्तिसंपत्तीसाप्ताहिकसप्ताहिक
सांसारिकसंसारिकसिंहवाहिनीसिंहवाहनी
साधुसाधूस्वास्थ्यस्वास्थ
साइकिलसायकिलसौंदर्यसौंदर्यता
स्वावलंबीस्वालंबीसामर्थ्यसामर्थ
सशक्तीकरणसशक्तिकरणस्वप्नद्रष्टास्वप्नदृष्टा
सदृशसदृश्यसाइबरसाईबर
सिंकाईसिकाईसुचारुसुचारू
सूबेदारसुबेदारसूचीबद्धसूचिबद्ध
संवादसम्वादसमाधिसमाधी
उद्योगीकरणऔद्योगीकरणआहुतिआहूती
वज़ीफाबजीफारामचरितमानसरामचरित मानस
धोबनीधोबिनबाल्मीकीबाल्मीकि
व्यावसायिकव्यवसायिकश्वसुरससुर
हरिद्राहल्दीमाक्षणमाखन
क्लिष्टक्लिष्ठवाङ्ग्मयबांगमय
लघुउत्तरीयलघुत्तरीयगत्यवरोधगत्यावरोध
दिनदिनोंकठोरकड़ा
कूपकुंआकुपुत्रकपूत

Leave a Comment

चैट खोलें
1
मदद चाहिए ?
Scan the code
हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं ?